Община град Добрич стартира изпълнението на проект BG06 - 102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, Договор № Д03–7/ от 27.01.2014 г., финансиран от Програмата „Деца и младежи в риск“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 2 482 812 лв.
 
Партньори по проекта: Читалище "Романо дром - 2002", СОУ "Любен Каравелов", гр. Добрич и СОУ "Димитър Талев", гр. Добрич.
Партньор от страната донор: Асоциация на норвежките местни и регионални администрации.
 
Продължителност на проекта: 28 месеца
 
Основната цел на проекта: да бъдат привлечени и интегрирани в общността младежи на възраст между 15 и 29 години, младежи от семейства с нисък доход, с девиантно поведение, настанени в социални институции, младежи в риск от етническите малцинства, младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места, посредством включването им в дейностите на Младежки център Добрич.