Дейността включва мерки свързани с огласяване на финансовата помощ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Мерките за информация и публичност целят повишаване на информираността на обществото за проекта и демонстриране на неговата роля и значение за Община град Добрич. Мерките са насочени към целевите групи, бенефициенти и цялата общественост. Предвижда се:

1.Разработка на интернет сайт, на който регулярно ще се качва информация за хода на проекта на български и английски език. Информацията на сайта ще включва данни за проекта, неговия прогрес, постижения и резултати, сътрудничество с държавите донори, снимки, информация за контакт и ясно заявяване на приноса на ФМ на ЕИП 2009-2014 и държавите донори;

2.Провеждането на три информационни кампании (стартираща пресконференция, официално откриване на младежкия център, конференция за приключването на  проекта);

3. С цел по-широка информираност относно информационните кампании и всички дейности, включени в проекта, се предвижда изработване и отпечатване на рекламни материали.