В рамките на проекта, Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS), ще сътрудничи за провеждане на подходящ практически обмен на опит за общо 10 човека, включващи ромски медиатори, младежки работници, представител на МЦ и преводач. Целта на обмена е да се запознаят двете страни с дейността си, да обменят опит и практики в сферата на младежките политики, зачитането на демократичните права на децата и младежите в неравностойно положение и реинтеграцията им в общността. От друга страна, по този начин би могло да се установи дълготрайно партньорство, включително и съвместно участие в проекти, насочени към решаване на проблеми на деца и младежи в неравностойно положение, насърчаване тяхното участие в подобни инициативи, междукултурен обмен и т.н.
Освен това, ще се организира и посещение на Младежки центрове в България в общини, които също са бенефициенти по настоящата програма с цел обмен на добри практики и опит.