Тази дейност включва доброто изпълнение на проекта, финансовото управление и контрол, вътрешния мониторинг. Организацията и управлението на проекта се осъществява от служители от Общинска администрация град Добрич и партньорите, включени в проекта.
Екипът по  управление:
  • разпределя задачите и отговорностите на експертите, включени в екипа
  • определя правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване
  • обсъжда план-графика за изпълнение на дейностите по проекта и разработва детайлен такъв
  • обсъжда графика за провеждане на процедурите по избор на изпълнители по дейности.
"Организация и управление" е текуща дейност и ще бъде изпълнявана по време на цялата продължителност на проекта.