От 1 юли 2020 г. Община град Добрич започна изпълнението на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, договор №ДОЗ-20/01.07.2020 г., по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 1 895 105. 66 лв.
 
Партньори по проекта:

ПГТ „Пейо Яворов“, град Добрич и СУ „Любен Каравелов“, град Добрич.

Партньор от страна донор:
Община Копавогур, Исландия
 
Продължителност на проекта: 36 месеца
 
Основната цел на проекта:
 

Разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и повишаване качеството и разнообразието на дейностите, както и броя на младежите и участниците от други възрастови групи в дейности на Центъра, в отговор на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи (групи с по-висок риск от бедност и социално изключване от общото население - етнически малцинства, хора с увреждания, ученици отпаднали от училище, сираци, деца и младежи от семейства с един родител, деца и младежи от семейства с ниско ниво на образование, борещи се със зависимости, безработни).

Специфични цели:

- Разширяване териториалния обхват на младежкия център, посредством работа на терен и предоставяне на по-голямо разнообразие на дейности, които да достигнат до деца и младежи, живеещи в отдалечени и малки населени места, в рамките на областта и нямащи достъп до такъв вид услуги;

- Увеличаване броя на предлаганите услуги, в отговор на идентифицираните потребности на младите хора в областта. По този начин многообразието на предлаганите дейности от центъра ще доведе до повишаване възможността за участие на по-голям брой деца и млади хора, в т.ч. такива от уязвимите групи - с по-висок риск от бедност и социално изключване от общото население. Това ще насърчи тяхната социална ангажираност, критичното и творческо отношение към собствения опит и заобикалящата ги реалност; 

- Стимулиране на активно младежко участие и увеличаване броя на дейностите, организирани по инициатива на младежите. Това ще доведе до приобщаване на младите хора в обществото, като им предложи инструменти и възможности, с които да оказват влияние като активни граждани;

- Включване на хора от различни възрастови групи – деца, родители, учители, специалисти работещи с млади хора и др., като средство за достигане и по-ефективна работа с младежката общност;

- Създаване на приобщаваща и безопасна среда в центъра, формирайки нагласа за взаимно уважение и толерантност към различието;

- Подобряване качеството на съществуващите услуги и дейности, което ще доведе до създаване на вдъхновяваща среда за развитие на социални, образователни и културни дейности, чрез подходящи пространства и улеснено взаимодействие между представители на различни групи; 

- Междукултурен диалог и споделяне на добри практики;

- Мобилност, гъвкавост и подобрен достъп до предлаганите услуги.

Проектът обхваща широк спектър от дейности, които водят до разширяване обхвата на младежкия център. Създава възможност за включване на деца и младежи, включително и такива от уязвими групи в условия на равнопоставеност. Заложени са както традиционните методи, така и иновативни техники в отговор на актуалните потребности на целевите групи. 
В Центъра ще се проведат неформални обучения, координационни срещи, образователни курсове, нови клубни форми, училище за родители, работилници, регионални, национални и международни младежки обмени. Заложени са дейности за работа на терен, срещи с представители на уязвими групи и общности в неравностойно положение. Планирани са поредица от инициативи в гр. Добрич и областта. 
Проектът дава възможност за младежко участие, реализиране на младежки инициативи, младежки лагери и обмени. Съвместно с партньора от страната-донор, Исландия ще бъдат реализирани 2 международни обмена за споделяне на опит и добри практики в гр. Копавогур и гр. Добрич. 
Партньорите от България ще бъдат активни участници в дейностите по проекта и инициатори на младежки инициативи. За повишаване качеството и разширяване обхвата на предоставените услуги се предвиждат строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане. Планирано е и обособяване на Свободна зона за насърчаване на двигателната активност, в прилежащата площ на центъра. 
Предвижда се закупуване на микробус, за предлагане на гъвкави и достъпни дейности с широк обхват. 
Всички дейности ще отговарят на потребностите на целевите групи и стандартите за работа на Съвета на Европа.