В периода 2014 - 2017 година Община град Добрич приключи изпълнението на проект BG06 - 102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, Договор № Д03–7/ от 27.01.2014 г., финансиран от Програмата „Деца и младежи в риск“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 2 482 812 лв.
 
Партньори по проекта: Читалище "Романо дром - 2002", СОУ "Любен Каравелов", гр. Добрич и СОУ "Димитър Талев", гр. Добрич.
Партньор от страната донор: Асоциация на норвежките местни и регионални администрации.
 
Продължителност на проекта: 28 месеца
 
Основната цел на проекта: да бъдат привлечени и интегрирани в общността младежи на възраст между 15 и 29 години, младежи от семейства с нисък доход, с девиантно поведение, настанени в социални институции, младежи в риск от етническите малцинства, младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места, посредством включването им в дейностите на Младежки център Добрич.

Дейност 1 - Организация и управление на проекта

Тази дейност включва доброто изпълнение на проекта, финансовото управление и контрол, вътрешния мониторинг. Организацията и управлението на проекта се осъществява от служители от Общинска администрация град Добрич и партньорите, включени в проекта.
Екипът по  управление:
  • разпределя задачите и отговорностите на експертите, включени в екипа
  • определя правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване
  • обсъжда план-графика за изпълнение на дейностите по проекта и разработва детайлен такъв
  • обсъжда графика за провеждане на процедурите по избор на изпълнители по дейности.
"Организация и управление" е текуща дейност и ще бъде изпълнявана по време на цялата продължителност на проекта.

Дейност 2 - Обзавеждане, оборудване и ремонтни дейности

Строително ремонтни дейности и доставка на обзавеждане и оборудване за Младежки център Добрич.
  • полагане на топлоизолации по стени, покриви и подове, подмяна на амортизирана дограма с нова ПВЦ такава;
  • подмяна на амортизирана водопроводна и канализационна мрежи вътре в сградата, подобряване отводняването на покривните пространства и ремонт на санитарните възли;
  • подмяна на съществуващите електрически инсталации, електрически табла и подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи такива;
  • подмяна на тръби на отоплителната инсталация, реконструкция на котелната инсталация, и реконструкция на системите на вентилация и отопление на зрителната зала;
  • обособяване на "кампус" с  35 легла и ремонтиране на зали с цел създаване на условия за извършване на дейностите в Младежкият център;
  • обновяване на Концертна зала с модерен интериор, оборудвана със съвременни технологии в озвучаването и сценичното осветление за провеждане на концерти, конференции и семинари, както и безопасна сценична механизация.
Дейност 3 - Дейност на Младежки център

Тази дейност ще се изпълнява в три етапа както следва:
 
ЕТАП 1:
 
Идентифициране на рисковите групи и рисковете за развитие на младите хора, семействата им и социалната среда, в която живеят, както и на техните нужди от адекватни услуги. Предвидено е това да се осъществява в тясно сътрудничество с партньорите по проекта - Читалище "Романо дром - 2002", СОУ "Любен Каравелов" и СОУ "Димитър Талев". Ще бъдат обхванати младежи на възраст от 15 до 29 години, в т. ч. такива в риск от социално изключване, в неравностойно положение, роми и други етнически групи.
 
ЕТАП 2:
 
След идентифициране на проблемите и нуждите на описаните рискови групи ще бъдат наети експерти, работещи предимно с деца и младежи от рискови групи - двама ромски медиатори, двама психолози, петима младежки работници, заети в центъра.
 
ЕТАП 3:
 
Доразвиване нa дейностите и разширяване на услугите в центъра с цел да се отговори на потребностите на целевите групи и включване на нови участници. В рамките на младежкия център осъществяват дейността си студия, клубове и групи по интереси с различна насоченост. Като надграждане на резултатите от предните два етапа, в рамките на този етап ще се сформират още няколко такива групи, за да се даде възможност да се включат по-голям брой младежи, включително от целевата група. За целта ще бъдат сформирани допълнително 4 групи: клуб "Хип- хоп танц и музика", клуб "Фолклор", Школа по приложни изкуства и Фото - видео клуб. 

По-късното стартиране на проекта доведе до съкращаване на времето за реализация на дейностите, в следствие, на което се спестиха финансови средства. Чрез проучване на интересите на младите хора, извършено от младежките работници и ромските медиатори, се определиха клубовете, школите и групите по интереси, с цел разширяване на обхвата на младите хора в дейностите на центъра. Сформирани бяха 13 нови форми с приблизително 195  участници: Карате; Волейбол – 2 групи; Баскетбол – 2 групи; Плуване – 2 групи; Лека атлетика; Тенис на маса; Латино танци; Вокална група; Театрално студио; Танцов театър.  

Дейност 4 - Разработване и реализиране на мини-проекти

Екипът от младежки работници и ромски медиатори ще бъде обучен през септември 2014 г. и септември 2015 г. от експерти от Съвета на Европа по Компонент 3. След проведените обучения, екипът ще има за задача да формулира и изпълни мини проекти, допринасящи за подобряване благосъстоянието на децата и младежите в общината, интеграцията на младежите в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Тези мини проекти ще имат още за задача и стимулиране участието на общността, неправителствените организации и община Добрич в работата на МЦ Добрич, както и развиване способностите на младите хора при вземане на решения, свързани с обществения живот на града. Крайната цел е да се наложи практиката за културен, образователен или социален обмен на деца и младежи, вкл. и в неравностойно положение.

Понастоящем шест са одобрените мини проекти, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта: 

Мини проект 1 - "Курс "Воден спасител" - предвижда включването и обучението на 15 младежи от целевата група за придобиване на квалификация "Воден спасител". Обучението е с продължителност 3 месеца, 65 учебни часа, разпределени в 21 часа теория и 44 часа практика.

Мини проект 2 - "Курс "Ограмотяване" - като тук е предвидено включване на 10 младежи от целевата група, навършили 16 години и са неграмотни. Обучението ще бъде провеждано в рамките на 5 месеца по учебна програма и методически указания на МОН, като хорариумът на курсовете е 600 учебни часа. Лицата, определени за участие в курса, преминават през тест за диагностициране на входящо ниво на грамотност, а при приключване на обучението - тест за изходящо ниво. Успешно издържалите теста за ниво на постигната грамотност получават удостоверение за завършен курс "Ограмотяване".

Мини проект 3 - "Спортувам-Общувам" - състои се в организиране и провеждане на 2 спортни турнира (футболен и тенис на маса). Във футболния турнир ще вземат участие 16 отбора от по 8 играчи (в т.ч. и от целевата група) и ще продължи 5 дни, а в турнира по тенис на маса ще вземат участие 32 души, в т.ч. и от целевата група, и ще бъде с продължителност 1 ден.

Мини проект 4 - "Фестивал "Extreme connection" - ще се проведе в рамките на няколко дни през септември 2015г. на територията на Градски парк "Св. Георги", където се намира и скейт-паркът. Фестивалът ще има за цел да обедини различните съвременни изкуства и екстремни прояви, които са насочени основно към младежите като най-активна група в уличната градска култура. Планирани са следните инициативи - скок от пръст за маунтийнг байк, рисуване на скейт парка с графити, игра на хек и стрийт танци. Диджеи ще зареждат обстановката, свободно каране, тренировки по скейт, кънки и бмх, работилници за графити, кънки, скейт, бмх, маунтийнг байк, екстремна фотография и дизайн, обучение за млади диджеи, нощно каране. Ще има изпълнения на младежки рок банди, диджей пърформънс, опън майк сешън, където микрофонът ще бъде предоставен на всеки, който пожелае да изпълни нещо в рими под звуците на фънки хип хоп грамофони. Ще има и безплатни уроци по скейт, кънки, вело, графити, екстремна фотография и кинематография. Събитието ще бъде подсигурено с полиция, пожарна безопасност и медицинско обслужване.

Мини проект 5 - "Фестивал на талантите" - този фестивал ще обедини различни области от развитието на младежта. В рамките на един ден, на открити пространства в града ще се обособят няколко ателиета, в които с помощта на модератори-професионалисти всеки ще може да изяви или открие своя талант. Събитието има за своя цел да създаде условия за сближаване на младежите посредством езика на изкуството, спорта и традициите. 

Мини проект 6 - "Подвижно кино" - инициативата има за цел да послужи, както за излъчване на разнообразни филмови материали с цел забава за младежта (най-вече за младежи, които не могат да си позволят да ходят на кино или театрални продукции), така и за излъчване на образователни филмови материали с цел информация или образование (напр. филми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, предпазване от употребата на наркотични вещества, сексуално здраве и др.).

Дейност 5 - Организиране и провеждане на образователни, мотивационни и културни мероприятия

По проект е предвидено се да се организират културни, обучителни и мотивационни мероприятия (семинари и обучения), в които активно ще имат възможност да се включват и младежи, в т.ч. и такива от целевата група, и родители, като тези дейности имат за цел подпомагането на личностното развитие и социалната интеграция на младите хора. Ще се организират и проведат следните  мероприятия:

I. Мотивационни мероприятия:
 
1. Двудневен семинар на тема "Първи стъпки към успешна кариера" - в семинара ще се включат две групи по 15 ученици, в т.ч и такива от целевата група, които завършват своето средно образование към училищата-партньори по проекта. Целта е тези млади хора да направят най-подходящия за тях избор в професионалната си ориентация.
 
II. Образователни мероприятия:
 
2. Тридневно училище за родители, в което активно ще участват основно родителите (2 групи от по 15 човека) на деца и младежи в риск от социално изключване, в неравностойно положение, роми и други етнически групи. Родителите ще бъдат подбрани с помощта на ромските медиатори, които ще водят и обучението
 
3. Академия  "Млад лидер" - в това мероприятие ще се  включат две групи от по 15 човека, които в продължение на по 3 дни ще се обучават на лидерски качества и умения. По време на заниманията си участниците ще имат възможност да осмислят собственото си поведение и взаимоотношенията, които изграждат с останалите, да експериментират и усвояват нови и по-ефективни модели на поведение и стратегии в междуличностните отношения.
 
4. Семинар "Здравословен начин на живот" - той ще се проведе в рамките на 2 дни и в него ще вземат участие 20 участници. Основната тема на обсъждане е "Зависимост от наркотици и алкохол, безопасен секс".
 
5. Викторина "Аз познавам историята на моя роден град" - участници ще бъдат 2 отбора с по осем ученици от двете училища, партньори по проекта, които ще се състезават в два отбора едни срещу други. Всички зададени въпроси ще бъдат тясно свързани с историята на Добрич, с цел обогатяване знанията на младото поколение.
 
III. Културни мероприятия:
 
6. Пленер  „Големите учат малките” - пленерът ще се проведе в рамките на 3 дни, като в него ще вземат участие общо около 15 участници. Участниците ще рисуват на различни места из градския парк. По време на това мероприятие големите ще учат малките, споделяйки своите знания и талант с малките участници, като ще им помагат и насърчават техните умения в рисуването. Пленерът ще приключи с изложба на всички нарисувани рисунки през трите дни.
 
7. Работилница „От детските ръце и със сърце” - предвижда се провеждането на тази работилница да се случи преди  честването на няколко празника -  Баба Марта, Великден, Байрам и Коледа.
 
8. Конкурс "Надпяване" - в конкурса ще вземат участие деца и младежи от музикалните групи към Младежки център.
 
9. "Дни на младежката активност" - мероприятието ще се реализира в рамките на 3 дни и ще бъде посветено на превръщането на град Добрич в по-чисто и привлекателно място за живеене. Ще бъде подкрепено от местни НПО, работещи в сферата на опазването на околната среда. В рамките на тази дейност ще се включат деца и младежи и са предвидени различни инициативи с еко насоченост.

Дейност 6 - Младежки обмени в Норвегия и България

В рамките на проекта, Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS), ще сътрудничи за провеждане на подходящ практически обмен на опит за общо 10 човека, включващи ромски медиатори, младежки работници, представител на МЦ и преводач. Целта на обмена е да се запознаят двете страни с дейността си, да обменят опит и практики в сферата на младежките политики, зачитането на демократичните права на децата и младежите в неравностойно положение и реинтеграцията им в общността. От друга страна, по този начин би могло да се установи дълготрайно партньорство, включително и съвместно участие в проекти, насочени към решаване на проблеми на деца и младежи в неравностойно положение, насърчаване тяхното участие в подобни инициативи, междукултурен обмен и т.н.
Освен това, ще се организира и посещение на Младежки центрове в България в общини, които също са бенефициенти по настоящата програма с цел обмен на добри практики и опит.

Дейност 7 - Одит

В края на изпълнението на проекта е предвидено лицензиран одитор да извърши одит и да изготви одитен доклад по финансовото изпълнение на проекта. Докладът ще съдържа пълна информация за всички финансови аспекти на изпълнението за периода на реализиране на проекта.  

Дейност 8 - Информация и публичност

Дейността включва мерки свързани с огласяване на финансовата помощ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Мерките за информация и публичност целят повишаване на информираността на обществото за проекта и демонстриране на неговата роля и значение за Община град Добрич. Мерките са насочени към целевите групи, бенефициенти и цялата общественост. Предвижда се:

1.Разработка на интернет сайт, на който регулярно ще се качва информация за хода на проекта на български и английски език. Информацията на сайта ще включва данни за проекта, неговия прогрес, постижения и резултати, сътрудничество с държавите донори, снимки, информация за контакт и ясно заявяване на приноса на ФМ на ЕИП 2009-2014 и държавите донори;

2.Провеждането на три информационни кампании (стартираща пресконференция, официално откриване на младежкия център, конференция за приключването на  проекта);

3. С цел по-широка информираност относно информационните кампании и всички дейности, включени в проекта, се предвижда изработване и отпечатване на рекламни материали.