ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ

01.03.2016

Проект: BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“
Договор: ДО3-7/27.01.2014
Проектът е финансиран по „Програма Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Младежи в риск“ на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014.
Бенефициент: Община град Добрич
Партньори по проекта:НЧ „Романо дром 2002“, СОУ „Любен Каравелов“ и СОУ „Димитър Талев“.
Стойност на проекта: 1 269 461 Евро
100% безвъзмездна помощ
Начало на проекта: 27 януари 2014 г.
Край на проекта: 30 април 2016 г.

Линк към събитието: https://youtu.be/lBdtlCJsE7k

По проекта се изпълниха следните дейности:
• Назначени 5 младежки работници, 2 ромски медиа-тори и 2 психолози;
• Сформиране на 17 нови групи по интереси към Мла-дежкия център – с продължителност – 10 месеца;
• Строително-ремонти дейности на Младежки цен-тър Добрич – полагане на топлоизолации по стени,
покриви и подове, подмяна на амортизирана до-грама с нова ПВЦ такава; подмяна на амортизирана
водопроводна и канализационна мрежи вътре в
сградата, подобряване отводняването на покрив-ните пространства и ремонт на санитарните възли;
подмяна на съществуващите електрически инстала-ции, електрически табла и подмяна на осветителни
тела; реконструкция на котелната инсталация ре-конструкция на системите на вентилация и отопле-ние на концертната зала;
• Обособяване на „кампус“ с 35 легла – 11 стаи, всяка
една с отделен санитарен възел;
• Обновяване на залите в Младежки център Добрич
и обезпечаване с необходимото оборудване с цел
създаване на условия за извършване на дейностите
в Младежкият център;
• Обновяване на Концертна зала с модерен интериор,
оборудвана със съвременни технологии в озвуча-ването и сценичното осветление за провеждане на
концерти, конференции и семинари, както и безо-пасна сценична механизация;
• Достъпна среда в центъра;
• Реализирани мотивационни обучения „Първи стъп-ки към успешна кариера”; образователни обучения
„Училище за родители”; културни мероприятия
Пленер „Големите учат малките” и много други ини-циативи в партньорство с неформални групи, не-правителствени организации, училища, общински и
държавни институции работещи с и за младите хора;
• Младежки обмен в Норвегия с цел изучаване на
добри практики при работата с деца и младежи в
неравностойно положение и интегрирането им в
общността;
• Разработване и реализиране на мини проекти: курс
„Ограмотяване”; курс „Воден спасител”; Скейт фес-тивал; Фестивал на талантите; Спортен фестивал
„Спортувам общувам”; осигуряване на „Подвижно
кино”, след проучване на интересите на младите
хора;
• Информация и публичност – популяризиране на
Програма „Деца и младежи в риск” на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо прос-транство 2009-2014 и целите и дейностите на проек-та – очакваните резултати.

Поканени официални лица:
Н. Пр. Гюру Катарина Викьор – посланик на Норвегия;
Г-жа Детелина Николова, областен управител;
Г-н Иво Пенчев, председател на общинския съвет;
Мария Теодорова – представител на Министерство
на образованието и науката;
Александра Райкова – представител на Съвета на
Европа.

Целта на проекта е привличане и интегриране в общността на младежи между 15 и 29 години, вклю-чително такива в риск от социално изключване, в неравностойно положение, роми и други етнически
групи, чрез включването им в дейностите на Младежки център Добрич.
Надграждане на дейностите в Младежки център Добрич и разширяване на предоставените услуги, отго-варящи на потребностите на целевите групи.