"Училище за родители"

11.01.2016

Основна цел на обучението е да се повишат знанията и уменията на участниците за ефективно родителство, чрез различни методи на обучение: ролеви игри, проучвания на случаи (case study), дискусии, имитиране на истински ситуации (симулации) и др.
В резултат на обучението, участниците ще:
• осмислят вредата, която причиняват на децата си, лишавайки ги от образование;
• се запознаят с вредите, които носят ранните бракове, както за бъдещите родители, така и за техните деца;
• получат повече информация за рисковете, които крие злоупотребата с алкохол и наркотици;
• усвоят умения за разпознаване на рисковото поведение.