Обучение на младежките работници и ромските медиатори - София

25.09.2014

През месец май 2014г. стартира обучението на младежките работници и ромските медиатори, което ще се провежда от екип от обучители към Съвета на Европа като партньор по Проект “Изграждане на капацитет”, финансиран по Компонент 3 по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Обучението започна с поставянето на задачата “Картографиране на общността”, при която екипът обходи всички квартали в града, описа актуалното им състояние, анкетира местните жители, като целта тук бе да се добие по-ясна представа от условията на живеене на младежите.
Обучението продължи с провеждането на първи обучителен семинар в гр. София, на който екипът от обучители запозна младежките работници и ромските медиатори с опита на “Младежкия отдел” към Съвета на Европа, както и с начините, по които осигуряват качеството на работата в младежките центрове. Запознаха участниците още и с работата извършвана в Европейските младежки центрове по отношение участието на младите роми и удовлетворяване на потребностите на младите хора в неравностойно положение като цяло.
Обучението на младежките работници и ромските медиатори се проведе от 25.09. – 30.09.2014г.