Third evaluation session

24.11.2015

От 24 до 26 ноември 2015 се проведе Трета оценителна сесия за младежките работници и ромски медиатори от младежките центрове Пловдив, Стара Загора, Враца и Добрич. Сесиите се водиха от лектори от Съвета на Европа, които водят обучителния процес на младежките работници и ромски медиатори. Целта на събитието бе да се даде оценка на обучителния процес досега. В последния ден участниците бяха част от Международна конференция “Нов шанс в интеграцията”, на която се отчете свършеното дотук от бенефициентите по програма BG06 “Деца и младежи в риск”.