Leaf

Младежки център-Добрич предлага провеждане на неформални обучителни сесии – срещи-дискусии, неформални обучения, свързани с правата на човека и с личностното развитие на младите хора в град Добрич. Чрез неформални обучителни сесии Центъра работи за допълване на формалното с неформално образование и постигане на високи резултати в обучителния процес сред учениците. Формалното (образованието в училище) и неформалното образование са взаимно допълващи се и взаимно подсилващи елементи на процеса учене през целия живот.

Неформалното образование е:

– доброволно
– достъпно за всички
– организиран процес с образователни задачи
– базирано на участие
– с фокус върху учещите се
– за придобиване на умения за цял живот и подготовка за активно гражданство
– основано на опит и дейности
– организирано въз основа на нуждите на участниците.

Неформалните обучения се осъществяват от младежки работници, доброволци или специалисти в различни области.

Обучителни модули, по които работи Центъра:

„Скорост и дистанция на пътя“
– Спазване на пътни знаци,пътна маркировка,съобразяване скоростта на автомобила и дистанцията спрямо метеорологичната обстановка и климатичните условия.

„Кариерно ориентиране“
– Начините за търсене на желаната работ, как да се представим добре на интервю, как да изготвим CV и дискусия за желаната професия на младежите.

„Екология – средата, която ни заобиколя“
– Ползи и вреди от пластмасата и как замърсяването на околната среда влияе върху климатичните промени на земята.

„Финансова грамотност“
– Основна цел е да се ограмотят учениците чрез по-стойностни финансови уроци, като например започване на първа работа, заплата, начин на ползване на кредитна карта, да контролират харченето и пестенето.

Академия „Млад лидер“
– Основните цели са участниците да разширят своите знания за лидерството и да усвоят основни лидерски умения.

„Младежко участие и демокрация“
– Гражданска активност на младите хора, ангажираност към случващото се в техните населени места, гласуване на избори, доброволчество, младежки съвети и др.

„Пълноценно свободно време“
– Време извън училище, планиране на свободното време, развиване на умения през свободното време, хоби, интереси и др.

„Здравословен начин на живот“
– Темите, които обсъждаме са хранене, движение, спорт, наркотици, зависимости, отглеждане на плодове и зеленчуци.

„Медии и безопасен интернет“
– Фалшиви новини, фалшиви профили, пароли, споделяне на информация, местоположение, кибертормоз, хакерски атаки и др.;

„Толерантност“
– Дискриминация, отношение към различните, междукултурен диалог, равенство, хора с увреждания, с различна сексуална ориентация, различни етнически групи и др.;

„Експлоатация на детски труд“
– Кодекс на труда, документи за работа на лица под 18 години, изисквания, права на детето и др.;

„Живот под водата“
– Обсъждаме замърсяването на океаните и последствията, иновации в почистването им и глобалните цели за устойчиво развитие на ООН.

„Устойчиви градове и общности“
– Фокус са примери по света и в България, които следват устойчиви принципи, например, намаляване на въглеродните емисии, благоустройство, качествено образование, зелени площи и прилагането на екологични политики.

„Ефективно управление на моето време“
– В уебинара се представят техники за създаване на навици, ползи от воденето на дневник, добри практики от лични истории.

„Що е то доброволчество?“
– По време на дискусията ще запознаем младежите с важността от доброволческата работа и има ли почва у нас.

„Младежка ангажираност чрез изкуство“
– Дискусия за изкуството като начин на изразяване на младия човек и средство за младежки принос и участие в живота на обществото.

„Моят първи бизнес план“
– Онлайн дискусията позволява на младежите да научат какви са нужните качества да бъдеш успешен предприемач, като ги запознаваме с добри примери по света и в страната. Също, по време на дискусията каним гост, който е в младежка възраст да сподели за първия си успешен бизнес.

„Роботика“
– Разговор за напредването на технологиите, механиката, електрониката и изкуствения интелект, за ролята на виртуалната, добавената и смесената реалност в нашия живот.

„Дигитално и традиционно рисуване“
– Разговор за предимствата и недостатъците на двата вида рисуване.Споделяне на различни техники за рисуване.

„Музикална среща“
– Среща на млади хора инструменталисти , певци и младежи без опит, но с интерес към музиката и желание за експериментиране с музикални инструменти.Младежи предават опит на други млади хора в областта на музиката.

„Междукултурни различия“
– В тази тема обсъждаме начина на живот при различните култури, толерантност и приемане на различията, както и влиянието на междукултурния диалог в отношенията.

„Дигитални умения“
– Неформално обучение, в което се засягат необходимостта от дигитална грамотност, търсените специалисти в дигиталната сфера, какво е дигитален маркетинг и предимствата му, какво в UX, UI дизайн и тяхното приложение.