Leaf

Основната цел на проекта:
Разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и повишаване качеството и разнообразието на дейностите, както и броя на младежите и участниците от други възрастови групи в дейности на Центъра, в отговор на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи (групи с по-висок риск от бедност и социално изключване от общото население – етнически малцинства, хора с увреждания, ученици отпаднали от училище, сираци, деца и младежи от семейства с един родител, деца и младежи от семейства с ниско ниво на образование, борещи се със зависимости, безработни).