Leaf

Проект BG06 – 102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“

Договор № Д03–7/ от 27.01.2014 г.

Проектът е финансиран от Програмата „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 2 482 812 лв.