Leaf

Дейност 1 – Организация и управление на проекта

В рамките на тази дейност са включени всички хоризонтални дейности, които имат пряко отношение към доброто изпълнение на проекта, финансовото управление и контрол, както и вътрешен мониторинг.
Екипът по управление:
• разпределя задачите и отговорностите на експертите, включени в екипа
• определя правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване
• обсъжда план-графика за изпълнение на дейностите по проекта и разработва детайлен такъв
• обсъжда график за провеждане на процедури за избор на изпълнители по дейности и актуализира при необходимост

 

Дейност 2 – Строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване

Строително ремонтни дейности и доставка на обзавеждане и оборудване за Младежки център Добрич.

Доставка и монтаж на офис оборудване и обзавеждане:
• предвижда се закупуване и доставка на компютри, техника, офис обзавеждане и др., за офисите на административния персонал в младежкия център;
• доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на зали, фоайе и кампус.
• предвидена е доставка и монтаж на климатична техника в неклиматизираните административни офиси, зали и кампус, с цел осигуряване на вентилация през летните месеци.
• заложено е закупуване на роло щори за две от залите за дейности, фоайе и зала за хранене, както и комарници за всички зали и кампус.

Строително-ремонтни дейности :
• строително-ремонтни дейности в Корпус 3 на младежкия център – частично обновяване базата на танцова зала, съблекални, складово помещение, фоайе, санитарни помещения, офис и предверие
• благоустрояване на прилежаща площ към Корпус 3, посредством изграждане на „Свободна зона за двигателна активност“ – закупуване и инсталиране на специализирана конструкция за стрийт фитнес, с цел насърчаване на двигателната активност и здравословния начин на живот, както и привличане на млади хора с различни интереси, към дейностите на центъра и насърчаване създаването на неформални младежки общности
• шлайфане и кристализация на подовата настилка в голямо и малко Фоайе и коридор кампус – целта на тази дейност е използване на наличния ресурс и запазване автентичността на подовата настилка – красива римска мозайка, за да се постигне дългосрочното й съхранение и използване. Същата е положена при построяването на сградата на младежкия център през 1974 г. и не е обновявана до момента

• Закупуване на микробус 8+1 места за обезпечаване на мобилното предоставяне услуги и улеснен достъп до дейностите на Младежки център Добрич, както и разширяване на техния териториален обхват

 

Дейност 3 – Дейности за разширяване териториалния обхват на Младежки център Добрич. Дейности с представители на групи, различни от младежите. Неформално образование.

• Работа с млади хора от отдалечени населени места – В резултат от работата с млади хора от отдалечени населени места ще се разшири териториалния обхват на дейностите на центъра. Ще се повиши информираността и достъпа до услуги на младежи от малките населени места, съобразно идентифицираните потребности.

• „За родители“ – Дейността „За родители“ води до обхващането и на групи, различни от тези на младежите. Посредством обучителните програми за бъдещи и настоящи родители ще се повишат знанията и уменията за отговорно родителство. Посредством извеждането на образованието, като основна ценност и приоритет, ще се извърши превенция на отпадането на деца и младежи от училище.

• Срещи с представители на уязвими групи – В резултат от срещите с представители на уязвими групи ще се набележат водещите проблеми в общността, ще бъдат избрани ефективни методи на работа с ученици застрашени от отпадане или отпаднали от образователната система и успешното им социално включване.

• Младежки академии „Младежкото участие в процеса на вземане на решения на местно и национално ниво“ – Младежките академии ще насърчат участието на младите хора в живота на общността.

• Неформални обучения – Неформалните обучения ще доведат до увеличаване броя на обхванатите млади хора, които ще развият своите „меки умения“, ще бъдат мотивирани за активно участие в образователния процес и в живота на общността, ще обогатят своите знания, което ще повлияе благоприятно за тяхното професионално ориентиране и личностно развитие.

• Обучение за мултиплайери „Безопасен интернет“ – Обученията за мултиплайери „Безопасен интернет“ ще създадат ефективен метод за безопасно ползване на интернет и справяне с рискови ситуации в мрежата.

 

Дейност 4 – Дейности за социално приобщаване и образователни дейности

Наемане на ръководители и преподаватели и създаване на нови клубни форми.
Клуб Комикс – Ще повиши познанията и засили интереса на младите хора към образователния процес. Ще бъдат подготвени и отпечатани 2 издания комикси, дело на участниците в дейностите, с няколко от задължително изучаваните произведения на автори, застъпени в учебната програма. Ще се реализират 3 изложби с творбите на децата и младите хора.

Арт клуб – Ще се постигне успешна социализация на деца и младежи, в това число и с интелектуални затруднения. Участниците ще създадат нови контакти, ще придобият увереност в собствените си способности и ще погледнат на творческия процес, като нова възможност за развитие. Ще се реализират 6 изложби с изработени арт изделия в младежки център Добрич.

Клуб за народни танци – Дейността на клуба ще доведе до приобщаване на деца и младежи от уязвимите групи, посредством развиване на танцови умения, активно участие в дейностите на центъра и изява пред публика.

Клуб Йога – Дейността на клуба ще насърчи здравословния начин на живот и ще бъде ефективна превенция от здравни рискове.

Курс по Български език – Курсът по български език ще даде възможност за придобиване на начална грамотност за млади хора и ученици, които не владеят добре български език, отпаднали в начален етап от образователната система. Така ще придобият умения за самостоятелно попълване на формуляри при кандидатстване за работа и посещение на институции.

Курс по английски език – Младежите, участници в курса ще усвоят основни елементи от владеенето на английски език, което ще им помогне при намиране на работа в сферата на туризма.

Работилници – Обхващане и на участници, не попадащи в групата на младежите. Свободна зона за развитие на умения и общуване между хора със сходни интереси.

„Първи срещи с работодатели“ – Създаване на контакт между младите хора и работодателите. Запознаване с добрите практики и реалните възможности за професионално развитие. Изграждане на ясна преценка при избора на работно място. Улесняване на процеса при търсене и намиране на работа.

Дейност 5 – Иновативни дейности. Комплексни услуги за младите хора. Младежки инициативи.

• Свободна Зона – В отговор на интересите на младите хора ще се създаде Свободна зона за двигателна активност, с която ще се насърчи сформирането на нова неформална група, ще се обхванат младежи с различни интереси, които ще бъдат активни участници в дейностите на центъра.
• Фолклорна среща – Планираните фолклорни срещи ще обединят голяма група млади хора с интерес към танцовото изкуство и традициите, ще се насърчи общуването помежду им и ще се обогатят знанията им относно многообразието на народните танци в различните етнографски области. Ще се популяризират народните танци в общността и ще бъдат използвани, като средство за социално приобщаване на представители на уязвими групи.
• Вечер на толерантността – Посредством планираната Вечер на толерантността, ще се потърси еднаквостта в различието, ще се постигне междукултурен диалог и ще бъдат преодолени бариерите в общуването между различните етноси.
• Музикални срещи – Музикалните срещи ще съберат в неформална обстановка млади хора от Добрич с проявен интерес към музиката, включително младежи от уязвими групи. Те ще бъдат подкрепени и от музикални специалисти, които ще им предадат своите опит и умения. Това ще помогне на младите хора в процеса на избор на професионално развитие.
• Младежки лагери – Младежките лагери са част от ефективните дейности на Националната мрежа на младежките центрове. Ще се създаде пространство, в което младите хора, включително и тези от новоизградените младежки центрове ще споделят своите идеи за бъдещето, ще работят в екип, развивайки своите „меки“ умения.
• Обмяна на опит и добри практики с млади хора от страната – Младежките обмени ще предоставят възможност на младежи и хора, работещи с младежката общност от региона и страната да обменят опит и да планират бъдещи младежки дейности на регионално и национално ниво.
• Регионални срещи
• Пътуващ фестивал на настолните игри „Да общуваме реално, а не виртуално“ – Пътуващите фестивали на настолните игри ще достигнат до деца и млади хора в широк териториален и социален обхват. Ще се включат участници с различен социален произход и ниво на образованост. Ще се насърчи реалното общуването и създаването на контакти и нови приятелства. Тематичната насоченост ще постигне обогатяване на познанията, развиване на концентрация и стратегическо мислене.
• Кулинарно състезание – Кулинарните състезания ще покажат активното участие на младежите. Ще се насърчи социалното общуване между младежи с различна професионална насоченост, обединени около интереса си към кулинарното изкуство.
• Младежки инициативи – Младежките инициативи изпълнени в рамките на проекта ще дадат израз на интересите и нуждите на младите хора, реализирани в техните проектни идеи. Ще се засили младежкото участие в живота на общността, на местно и областно ниво. Всичко това ще увеличи увереността у младите хора, че могат да бъдат фактор за положително развитие на обществото.

 

Дейност 6 – Международни обмени с партньор от страна-донор. Международни младежки обмени. Центрове без граници.

• Реализираните международни обмени с партньора ни от страната-донор ще укрепят двустранните отношения, ще бъде извършен трансфер на знания, споделяне на опит и добри практики при работата с младежи. Ще се постигне ползотворен диалог между Община град Добрич и Община Копавогур и подобряване на методите за работа в сферата на младежките дейности.
• Поредицата от международни младежки обмени ще доведе до запознаване с различни перспективи пред младите хора, насърчаване на младежкото участие посредством поддържане на международни отношения. Изграждане на самочувствие у младите хора, че са част от глобална мрежа за развитие.

• Центрове „Без граници“ е форма на обмен, която ще доведе до обмяна на идеи за увеличаване многообразието на младежките дейности в неформална приятелска атмосфера. Опознавателният тур до град Тулча ще обогати знанията на младите хора за културата на съседната до нас страна Румъния.

 

Дейност 7 – Одит

Осигурен е независим финансов одит на разходите по проекта. Лицензиран одитор ще извърши одит и изготви одитен доклад по финансовото изпълнение, в края на всяка календарна година в рамките на проекта. Докладът ще съдържа пълна информация за всички финансови аспекти на изпълнението на проекта.

 

Дейност 8 – Информация и публичност

Дейността включва мерки свързани с огласяване на финансовата помощ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Мерките за информация и публичност целят повишаване на информираността на обществото за проекта и демонстриране на неговата роля и значение за Община град Добрич. Мерките са насочени към целевите групи, бенефициенти и цялата общественост. Предвижда се:

1. Мащабна информационна кампания, в училищата в град Добрич – ще се проведат поредица от презентации, популяризиращи информация за проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“, финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021, както и възможностите за активно участие в заложените дейности при реализирането му.

2. Разработка на интернет сайт, на който регулярно ще се качва информация за хода на проекта на български и английски език. Информацията на сайта ще включва данни за проекта, неговия прогрес, постижения и резултати, сътрудничество с държавите донори, снимки, информация за контакт и ясно заявяване на приноса на ФМ на ЕИП 2014-2021 и държавите донори.

3. Провеждане на три информационни събития – стартираща конференция, официално откриване на Корпус 3 на Младежки център Добрич и конференция за приключване на проекта.

4. С цел по-широка информираност, относно информационните кампании и всички дейности, включени в проекта, се предвижда изработването и отпечатването на рекламни материали.