Leaf

За нас

Младежки център Добрич е общинска структура, финансирана от бюджета на Община град Добрич.

Мисия

Нашата мисия – да инвестираме в развитието на потенциала на децата и младежите!

Визия

Младежки център Добрич предлага съвременна мултифункционална база, която създава предразполагаща обстановка за образователни, мотивационни и творчески дейности. Комплексните услуги в центъра осигуряват пълноценно участие в дейностите и възможност за настаняване.

Фокус

Основният фокус на дейностите на центъра е върху децата и младежите, както и върху тези, които работят за и с младите хора, за да отговарят адекватно на техните интереси и потребности. Центърът разработва ключови дейности и добри практики с участието на млади хора, младежки организации, асоциации и структури. Младежкият център създава и поддържа партньорство с професионалисти и доброволци, работещи в младежкия сектор с цел реализиране на проекти, разширяване обхвата на работата на национално и международно ниво за достигане по-голям кръг от млади хора.

ПОСОКА НА РАЗВИТИЕ:

Иновативна и креативна

Младежки център-Добрич води началото си от 1974 г. и продължава да се развива в отговор на нуждите и интересите на младите хора в днешния и утрешния ден. В ежедневните си дейности се стреми към иновации. Екипът на Центъра работи за създаване на вдъхновяваща среда, за развитие на творчески и образователни дейности, подходящи пространства, взаимодействие между групите.

Разнообразие и откритост

В своята работа Младежки център-Добрич поддържа контакти с широк кръг от общности: неформални младежки групи, училищни структури, културни организации, неправителствени организации, общински, държавни и международни организации. Това води до взаимно обогатяване посредством участие в различни срещи, които са достъпни и отворени за всички. Инфраструктурата на Младежки център-Добрич позволява реализиране на голямо разнообразие от инициативи. Участниците в дейностите на Центъра могат да използват големите пространства и зали според техните нужди. Мнението на младите хора е основен принцип в нашата политика!

Младежка работа

Работата с младежи е основен приоритет на екипа на Центъра. Тя е насочена към подобряването на благосъстоянието на младите хора в град Добрич и областта. Поставя се акцент върху младия човек, неговите потребности и неговото значение за бъдещото развитие на мястото, където живеем. Организирането на широка гама от събития от и за младите хора (обучения, семинари, обмени, работилници, кръгли маси, концерти, кампании и други) водят до популяризирането на младежката работа в региона и целят извеждането до водеща роля на младия човек в обществото.