Leaf

 

Младежки център – Добрич

 

 Н А Ц И О Н А Л Е Н  К О Н К У Р С  З А  К А Р И К А Т У Р А  

„Смешното в училище в карикатури”

двадесет и първо издание

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Условия за участие:

 В конкурса могат да участват всички деца и млади хора, на възраст 10 – 29 години, навършени към 31.12.2024 г., разпределени в четири възрастови групи:

  • Първа възрастова група – от 10 до 12 години
  • Втора възрастова група – 13 до 15 години
  • Трета възрастова група – от 16 до 19 години
  • Четвърта възрастова група – от 20 до 29 години

 Всеки карикатурист може да участва в конкурса с не повече от 5 творби. Техниката  на творбата е по избор.

  1. Към всяка карикатура трябва да бъде приложена: Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация
  • Трите имена
  • Дата и година на раждане
  • Училище, клас
  • Точен адрес, телефон

Творбите е желателно да бъдат в размер ( 35/50 см.)

Карикатурите трябва да бъдат предадени в Младежки център – Добрич или изпратени с пощенско клеймо на адрес: гр. Добрич, п.к. 9300, пл. „Стария орех” №1, за конкурса „Смешното в училище в карикатури“, най-късно до 22 март 2024 г.

Ще бъдат присъдени предметни награди във всяка възрастова група.

Оценяване:

 Творбите ще бъдат журирани от професионалисти.

Резултатите ще бъдат обявени до 29 март 2024 г. на FB страницата: Младежки център Добрич и интернет сайт: www.ycb.bg

 Най-добрите карикатури ще бъдат експонирани в изложба на 1 април 2024 г.

Участвалите в конкурса карикатури  остават във фонда и могат да  бъдат документирани и използвани за целите на Центъра, без да заплащат права и обезщетения.

 

За  контакт:

Младежки център – Добрич

тел.:  0884 311 428; 058 602 691;

e-mail:info@ycd.bg