Община Добрич обявява конкурс за ръководители на школи в Младежки център Добрич - 4 позиции

27.04.2015

Описание на длъжността: 
А. Спортни школи: 1. Баскетбол.  2. Тенис на маса. 3. Плуване. 4. Плуване.
Установяване на професионален контакт с младежите; Представяне на разработени и утвърдени тренировъчни програми; Запознаване на младежите с характеристиките и параметрите на основните и спомагателните спортни уреди и други технически средства и аксесоари за провеждането на различните по съдържание и насоченост тренировъчни занимания; Запознаване с общите и специфичните изисквания и условия за безопасна тренировъчна и спортно-състезателна дейност; Демонстриране на елементите от техниката на конкретния вид спорт; Регулиране обема и интензивността на натоварването, съобразено с възрастово-половите особености на състезателите.
Всеки ръководител ще бъде назначен на трудов договор на непълно работно време – 1 час на ден, в до 29 февруари 2016 г.
Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността Ръководител група Баскетбол:

 • Завършена образователна степен бакалавър/магистър;
 • Документ за придобита професионална квалификация по вид спорт, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение;
 • Професионален опит минимум 3 години, свързан с работа с млади хора, е предимство.

 
Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността Ръководител на група Тенис на маса и Ръководител на група плуване:

 • Завършено средно образование;
 • Документ за придобита професионална квалификация по вид спорт, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение;
 • Професионален опит минимум 3 години, свързан с работа с млади хора, е предимство.

Начин на извършване на подбора:
1.     Проверка на документите.
2.     Интервю.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.
Документи за кандидатстване:
§   Заявление по образец (публикувано на интернет страницата на Община град Добрич);
§   Автобиография по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
§   Декларация по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
§   Копие на документ за самоличност;
§   Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
§   Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
§   Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит; 
§   Актуална снимка.
 
Място и срок за подаване на документи:

 • Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич;
 • Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик;
 • На плика трябва да е изписана следната информация:

Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове”, ул. „България” 12, гр. Добрич
Име, адрес и телефон на кандидата
за участие в конкурс за Ръководител
НЕ ОТВАРЯЙ!

 • Едномесечен срок считан от датата на публикуване на обявата;
 • Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg