Академия "Млад лидер" (7-12 декември 2015)

27.11.2015

Тема на обучението: Академия млад лидер
Време на провеждане: І група – 7-9 Декември 2015 г., ІІ група 10 – 12 Декември 2015 г.
Място на провеждане: ЧЕУ „Леонардо да Винчи“ гр. Добрич
Участници: 2 групи по 15 участника
Продължителност: 18 учебни часа (3 дни по 6 уч. ч.) за група

Цели на обучението:
Основна цел: Участниците да разширят знанията си за лидерство, лидерски стил и поведение,
както и да усвоят ефективни лидерски умения.
Подцели:
В резултат на обучението участниците:
– да се запознаят с основни теории за лидерство и да са наясно с основните им предимства и недостатъци;
– да могат да откриват приложението на теориите за лидерството в практиката;
– да могат да дефинират своята лидерска роля по отношение на индивида, групата и задачата;
– да могат да идентифицират своите силни и слаби страни при ръководене и поддържане духа на групата;
– да започнат да виждат себе си като лидери;
– да имат представа от различните начини за включване на членовете на екипа в груповия процес.

Обучението е структурирано като групово-динамичен тренинг с личностна насоченост. В основата на използваните обучителни методи е кръговият обучителен процес(активност,
споделяне, планиране, обобщаване, преработка), при който се залага на обучение чрез опита (преживяванията), чрез критична самооценка от страна на участниците на собствената им работа и на предизвикана промяна в поведението им. Предвидени са разнообразни
интерактивни методи и техники, които позволяват на участниците да се опрат върху интуицията
и опита си, за да могат да анализират алтернативни решения по време на изпълнение на различни роли (ролеви игри), проучвания на случаи (case study) , дискусии, имитиране на
истински ситуации (симулации). В рамките на тренинга ще се използват още демонстрация,
групова дискусия, презентация, работа в малки групи и др.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ – 0885537781 ИЛИ НА МЯСТО В МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ (втори етаж)

“Академия млад лидер” е част от дейностите по Проект BG06-102 “Младежки център Добри – Вашето утре” с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.