ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК

13.05.2016

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК

 

по проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре”, по Компонент 1 „Грижа за младежи в риск” на Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Описание на длъжността:

Младежкият работник насърчава личностното, социално и образователно развитие на младите хора. Инициира и реализира дейности свързани с основните ценности, на които се основава младежката работа –  разбиране и отдаденост за учене и развитие, равен шанс, социално включване, както и образователното и социално значение на избора, свободата, отговорността и справедливостта.

Младежкият работник работи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината, интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Младежкият работник подкрепя младия човек, като окуражава социалното му развитие и индивидуална реализация и подпомага пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот. Предлага конструктивна и образователна реализация на свободното време, информация, съвет и подкрепа.

Младежкият работник ще има за задача да формулира и изпълнява мини проекти, допринасящи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината.

Да защитава интересите и правата на младежите. Да стимулира участието на младежите в общността, неправителствените организации и община Добрич. Да развива способностите на младите хора при вземане на решения, свързани с обществения живот на град Добрич.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Да са младежи до 29 ненавършени години към 31.12.2016 г. включително;
Висше образование  – завършена образователна степен бакалавър или магистър;
Владеене на английски език – ниво B1;
Да не са осъждани.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство:
Участие като доброволец;
Участие в младежки и/или неправителствени организации;
Иницииране на младежки инициативи;
Участие в реализиране на проекти;
Добри компютърни умения;
Добри комуникативни умения.

Начин на извършване на подбора:

Проверка на документите.
Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

 

Брой работни места, за които е обявен конкурса – 1 работно място.

Документи за кандидатстване:

Заявление по образец;
Автобиография по образец;
Декларация по образец;
Копие на документ за самоличност;
Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит; 
Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за владеене на английски език;
Актуална снимка.

 

Място за подаване на документи:

Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич.
Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик.
На плика трябва да е изписана следната информация:

 

Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове”

ул. „България” 12, гр. Добрич

Име, адрес и телефон на кандидата

за участие в конкурс за Младежки работник

НЕ ОТВАРЯЙ!

 

Краен срок за подаване на документи

До 16.00 часа на 13 юни 2016 г., включително.

 

Място за провеждане на интервю с кандидатите

Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич.

 

Дата за провеждане на интервю с кандидатите

Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич.

 

Обявяване на резултатите

Интернет страница на Община град Добрич.