Мирела Вилева Димитрова от Русе грабна голямата награда на XXV-я юбилеен Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев" в Добрич

20.05.2016

В първа възрастова група първо място заема Гала Ботева от Севлиево, на второ са класирани Милица Мартинова – Велико Търново и Пресияна Димитрова от Русе. Третото място е за Елеонора Иванова от Пловдив, Преслава Петрова – Разград, Любомира Вушева – Ботевград. В тази категория поощрителни награди получават Димитрина Германова, Полина Семендяева и Габриела Иванова от Добрич.

Във втора възрастова група победител е Иван Гайдаров от Разград, следван от Виктория Пенева от Добрич и Кристиана Асенова от Търговище – на второ място и Даниел Николов от Стара Загора, Инга Гарановши от Молдова и Стефани Маринова от Добрич – на трето място. Поощрителни награди получават Златомира Драголова и Борис Байчев от Добрич, както и Ема Галанаки – Гърция.

При най-големите участници първото място е за Кулаим Каирбаева от Казахстан; второ място – Симеон Желязков от София; трето за Кристина Христова от Генерал Тошево. Поощрителни награди получават Мария-Йоанна Флори от Гърция и Лана Анцаридзе, която живее в Добрич, но е родена в Беларус и е музикант, хореограф и танцьор.

Тази вечер е закриването на фестивала – в 18.00 ч. в Младежкия център – с галаконцерт и рецитал на Михаела Филева.

Mirela Vileva Dimitrova from Ruse took the grand prix at XXV-th Anniversary EUROPEAN YOUTH POP-ROCK CONTEST “Sarandev” in Dobrich.

In the first age group first place is for Gala Boteva from Sevlievo, second classified are Milica Martynova from Veliko Tarnovo and Presiana Dimitrova from Ruse. Third place went to Eleonora Ivanova from Plovdiv, Preslava Petrova from Razgrad, Lubomira Vusheva from Botevgrad. In this category the incentive awards went to Dimitrina Germanova, Polina Semendyaeva and Gabriella Ivanova from Dobrich.
In the second age group winner is Ivan Gaydarov from Razgrad, followed by Victoria Peneva from Dobrich and Christiana Asenova from Targovishte and Daniel Nikolov from Stara Zagora, Inga Garanovshi from Moldova and Stefan Marinov from Dobrich. Incentive awards went to Zlatomira Dragolova and Boris Baychev from Dobrich and Emma Galanaki from Greece.
In the third age group winner is Kulaim Kairbaeva from Kazakhstan;
Second place for Simeon Zheliazkov from Sofia; Third place for Christina Hristova from General Toshevo. Incentive awards went to Maria Giovanna Flori from Greece and Lana Antsaridze from Dobrich.
Tonight is the closing of the festival in Youth Center Dobrich – with a concert and a special recital.