Курсове за военна подготовка

20.02.2018

Във връзка с организираните курсове за обучение по 
„Начална военна подготовка” през 2018 година:

1. В Единен център за начална подготовка (ЕЦНП)-Плевен 
12.03 – 05.04.2018 г.;
01.10 – 26.10.2018 г.

2. В НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново
10.04 – 04.05.2018 г.

3. Във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Варна
23.07 – 17.08.2018 г.

Военно окръжие ІІ степен – Добрич
приема документи на желаещите кандидати.

Заповядайте в структурите на Централно военно окръжие:
Военно окръжие ІІ степен – Добрич, 
– офисите за водене на военен отчет в общините от областта, 
за да Ви насочим в организираните курсове от Министерството на отбраната за „Начална военна подготовка!”

ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ:
Всеки български гражданин, желаещ да получи начална военна подготовка, може да премине обучение в организираните от Министерството на отбраната с обучаващи структури:

1. Единен център за начална подготовка (ЕЦНП)-Плевен 
12.03 – 05.04.2018 г.;
приемане на документи до 16.02.2018 г.
01.10 – 26.10.2018 г.
приемане на документи до 17.08.2018 г.

2. НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново
10.04 – 04.05.2018 г.
приемане на документи до 26.02.2018 г.

3. ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Варна
23.07 – 17.08.2018 г. 
приемане на документи до 08.06.2018 г.
Курсовете за начална военна подготовка се провеждат под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.
Желаещите да се обучават в курсове за начална военна подготовка трябва да подадат заявление във Военно окръжие ІІ степен – Добрич или офисите за военен отчет в общините на областта, като прилагат следните документи:

1. автобиография;
2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация (копие от диплома за завършено образование);
3. копие на лична карта;
4. лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус от личния лекар, както и всякаква медицинска документация отнасяща се за установено заболяване;
5. свидетелство за съдимост;
6. декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.4 – 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
7. удостоверение от регионалния център за психично здраве (психодиспансер – Добрич).
(Част от документите се получават в готова форма от местата, посочени за информация и подаване на документи).

Кандидатите да се обучават в курсове за начална военна подготовка трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
2. да са годни и психологически пригодни за военна служба;
3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
4. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
При явяването си във обучаващите структури, приетия за обучение кандидат сключва договор за обучение, като за времето на курса му се осигурява:
1. настаняване, храна и униформа, при условия и по ред, определен с акт на министъра на отбраната;
2. безплатно медицинско обслужване;
3. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението.
Обучението по начална военна подготовка завършва с полагане на изпити по учебната програма на съответния курс. На успешно издържалите се издава свидетелство (удостоверение) за завършено обучение.
Завършилите обучението, полагат военна клетва по реда на уставите на въоръжените сили, присвоява им се военно звание по реда на уставите на въоръжените сили, след което се вписват на военен отчет.
Участието в поддържане на сигурността на държавата, личната готовност за нестандартни ситуации и защита на Отечеството,
е дълг на всеки български гражданин!!!

Потърсете отговор на своите въпроси относно изискванията, условията и реда за записване за обучение по начална и специална военна подготовка !!!

ЗА КОНТАКТИ: 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ
гр. Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет. 4
тел. 058 / 664 764 ; 0875 727 774

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ДОБРИЧ
гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, ет.8 
тел. 058 / 604 205

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА
гр. Добрич, ул. „Независимост” № 20
тел. 058 /600 889; (вътр. 135)

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БАЛЧИК
гр. Балчик, ул. „Дионисополис” № 2
тел. 0579 /72 181
Допълнителна информация – на интернет адрес: www.comd.bg