ОБЯВА

19.03.2019
ОБЯВА
 
ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР „ЗАХАРИ СТОЯНОВ”
ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК

 
 
Описание на длъжността:
Младежкият работник насърчава личностното, социално и образователно развитие на младите хора. Инициира и реализира дейности свързани с основните ценности, на които се основава младежката работа –  разбиране и отдаденост за учене и развитие, равен шанс, социално включване, както и образователното и социално значение на избора, свободата, отговорността и справедливостта.
Младежкият работник работи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината, интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Младежкият работник подкрепя младия човек, като окуражава социалното му развитие и индивидуална реализация и подпомага пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот. Предлага конструктивна и образователна реализация на свободното време, информация, съвет и подкрепа.
Младежкият работник ще има за задача да формулира и изпълнява мини проекти, допринасящи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината.
Да защитава интересите и правата на младежите. Да стимулира участието на младежите в общността, неправителствените организации и община Добрич. Да развива способностите на младите хора при вземане на решения, свързани с обществения живот на град Добрич.
 
Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Да са младежи до 29 ненавършени години към 30.04.2019 г. включително;
 • Висше образование  – завършена образователна степен бакалавър или магистър;
 • Владеене на английски език – ниво B1;
 • Да не са осъждани.

 
Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство:
 • Участие като доброволец;
 • Участие в младежки и/или неправителствени организации;
 • Иницииране на младежки инициативи;
 • Участие в реализиране на проекти;
 • Добри компютърни умения;
 • Добри комуникативни умения.

 
Начин на извършване на подбора:

 1. Проверка на документите.
 2. Интервю.

 
 
 До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.
 
Брой работни места, за които е обявен конкурса – 1 работно място.
 
Документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец;
 • Автобиография по образец;
 • Декларация по образец;
 • Копие на документ за самоличност;
 • Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
 • Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
 • Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит; 
 • Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за владеене на английски език;
 • Актуална снимка.

 
Място за подаване на документи:

 • Общински младежки център „З.Стоянов”, пл. „Стария орех” № 1, гр. Добрич.

Краен срок за подаване на документи

 • До 16.00 часа на 28 март 2019 г., включително.

 
Място за провеждане на интервю с кандидатите
Общински младежки център „З.Стоянов”, пл. „Стария орех” № 1, гр. Добрич.
 
Дата за провеждане на интервю с кандидатите
Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич.
С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал.1, т.3 от КТ – за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.
Обявяване на резултатите
Интернет страница на Община град Добрич.