Стартираща пресконференция

01.10.2020

Днес в Младежки център Добрич  се проведе стартираща пресконференция по ПРОЕКТ BGLD-1.003-0001   „Младежки център Добрич – Вашето днес“, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и   подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
В събитието взеха участие представители на партньорите по проекта от СУ „Л. Каравелов“, гр. Добрич, медии, младежи от училища, младежки организации и представители от уязвими групи и други.
Д-р. Емилия Баева – зам. Кмет „Хуманитарни дейности“ откри пресконференцията и запозна присъстващите с основната информация.
Проектът стартира на 01.07.2020г. и е със срок на изпълнение – 36 месеца.
Обща стойност на проектното предложение е 1 895 105.66 лева
Основната му цел е а се разшири териториалния обхват на Младежки център Добрич и да се  повиши качеството и разнообразието на дейностите, както и броя на младежите и участниците от други възрастови групи в дейности на Центъра, в отговор на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи (групи с по-висок риск от бедност и социално изключване от общото население – етнически малцинства, хора с увреждания, ученици отпаднали от училище, сираци, деца и младежи от семейства с един родител, деца и младежи от семейства с ниско ниво на образование, борещи се със зависимости, безработни).
Проектът обхваща широк спектър от дейности, които водят до разширяване обхвата на младежкия център. Създава възможност за включване на деца и младежи, включително и такива от уязвими групи в условия на равнопоставеност. Заложени са както традиционните методи, така и иновативни техники в отговор на актуалните потребности на целевите групи.
Партньори са: Община Копавогур, Исландия, СУ „Л. Каравелов“, гр. Добрич и ПГТ „П. Яворов“, гр. Добрич.
Младежките работници запознаха присъстващите с  дейностите по проекта.
Предвидени са дейности по информация и публичност за най-широко разпространение на информация за финансирането и целите на ФМ на ЕИП и възможностите за участие на целевите групи в проекта.
В Центъра ще се проведат неформални обучения, координационни срещи, образователни курсове, нови клубни форми, училище за родители, работилници, регионални, национални и международни младежки обмени. Заложени са дейности за работа на терен, срещи с представители на уязвими групи и общности в неравностойно положение.
Планирани са поредица от инициативи в гр. Добрич и областта.
Проектът дава възможност за младежко участие, реализиране на младежки инициативи, младежки лагери и обмени.
Съвместно с партньора от страната-донор, Исландия ще бъдат реализирани 2 международни обмена за споделяне на опит и добри практики в гр. Копавогур и гр. Добрич.
Партньорите от България ще бъдат активни участници в дейностите по проекта и инициатори на младежки инициативи.
За повишаване качеството и разширяване обхвата на предоставените услуги се предвиждат строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане.
Планирано е и обособяване на Свободна зона за насърчаване на двигателната активност, в прилежащата площ на центъра.
Предвижда се закупуване на микробус, за предлагане на гъвкави и достъпни дейности с широк обхват.
Ще бъде осигурена заетост на 5 младежки работника и 2 образователни медиатора. 
Всички дейности ще отговарят на потребностите на целевите групи и стандартите за работа на Съвета на Европа.