Наръчникът ''TAKING IT SERIOUSLY"

20.05.2020

#ЗаедноСНики
В началото на 2015 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа приема препоръка с предложения за политически мерки към държавите-членки с цел насърчаване на достъпа до социални права за младите хора. Това издание е съпътстващо препоръката и представя насоките за прилагането й стъпка по стъпка. То може да бъде от полза за политиците, младежките организации, младежките работници, хора, работещи с младежи от уязвими групи, както и млади хора, които искат да се развиват и да бъдат от полза на своите връстници.
В директен превод на български заглавието означава “Приемам го сериозно”. Посланието е социалните права на младите хора да се вземат насериозно от всички, загрижени за социалното включване и социалното сближаване. Въпреки че се отнася предимно за младите хора от уязвимите групи, информацията в наръчника в голяма степен важи за всички млади хора. Той е достъпен на английски, френски и руски език. В него също така може да откриете:
– мерки за подобряване на достъпа до социални права на младите хора;
– развитие на политиките, насочени към младежта;
– как младежите да бъдат активни и да говорят открито.