Младежки инициативи - регламент

21.01.2022

             

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДБОР И КРИТЕРИИ, ПО НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ ПО  ПРОЕКТ BGLD 1.003-0001 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО ДНЕС“

В рамките на изпълнението на Проект BGLD 1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ със средства от Финансовия механизъм на Eвропейското икономическо пространство, с бенефициент Община град Добрич, ще се реализира поредица от младежки инициативи.
Разработването, предлагането и оценяването на младежките инициативи ще се осъществи по следния регламент:
I. Цел
Овластяване на младите хора и увеличаване на степента на участието им в местната общност. Реализираните от тях инициативи ще бъдат съобразени с основните принципи на Съвета на Европа.
II. Допустимост
1. Допустимост на кандидатите:
1.1. Младежките инициативи могат да бъдат предлагани от:
·Индивидуално – физически лица на възраст от 15 до 29 години от областДобрич;
·Екипно – неформална група млади хора на възраст от 15 до 29 години отобласт Добрич
1.2.Младежките инициативи не могат да бъдат предлагани от:
·НПО;
·Общински и държавни институции;
·Образователни институции.

2. Допустимост на дейностите:
2.1. Младежките инициативи трябва да бъдат в следните приоритетни
насоки:
·Изкуство;
·Култура;
·Наука и образование;
·Спорт;
·Здравословен начин на живот;
·Екология;
·Социална насоченост;
·Свободно време;
·Гражданска активност и младежко участие;
·Човешки права.
2.2. Недопустими инициативи:
·Финансирани от други източници;
·Стартирали преди подаване на предложението;
·Дейности с политическа или религиозна насоченост.
3. Допустимост на разходите
3.1. За да бъдат допустими разходите по реализиране на младежки нициативи, те трябва да отговарят на следните условия:
·Да обезпечават закупуването на материали, консумативи, транспортни разходи и хранителни продукти;
·Да обезпечават популяризирането на инициативата (брошури, плакати,покани, публикации)
3.2. Недопустими разходи за финансиране:
·Разходи за възнаграждения за организация и изпълнение на младежката инициатива;
·Разходи за изплащане на хонорари;
·Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи (техника,обзавеждане, оборудване);
·Разходи за наем на зали и помещения.
III. Условия за финансиране
1. Максималният размер на финансиране на една младежка инициатива е до 2 000 лв.
2. Финансирането се изразява в обезпечаване на разходите за реализиране на младежката инициатива, съобразно условията за допустимост (Одобрените за реализиране на инициативата парични средства не се получават пряко от участниците, предоставят се заложените материали. Представител на екипа на Младежки център – Добрич съдейства в процеса на реализиране на
инициативите.).
IV. Изисквания, на които трябва да отговарят младежките инициативи
1. Инициативата да се реализира с активното участие на млади хора на доброволен принцип;
2. Да има ясно определена цел и конкретни дейности за постигането й;
3. Да посочва конкретен резултат;
4. Дейността да е с обществена значимост;
5. Дейностите по предложенията да не са финансирани от друг източник.
V. Оценка на предложенията за младежки инициативи
1. Сформиране на 5 – членна комисия, включваща двама представители на Младежки център – Добрич и трима представители на Консултативен съвет към Младежки център – Добрич.
2. Критерии за оценка на предложенията за младежки инициативи:
·Кандидатът отговаря на условията за допустимост;
·Попълнени са всички части на формуляра за кандидатстване;
·Предложението съответства на минимум една от посочените приоритетните насоки за реализиране;
·Предложението съдържа допустими разходи;
·Младежката инициатива е с обществена значимост и отговаря на принципите на равенство, законосъобразност и демокрация.

Скала за оценяване на критерий от 0 до 5 точки.
Обща максимална оценка по посочените критерии 125 точки.
Не се финансират инициативи, оценени с по-малко от 70 точки.
VI. Начин на кандидатстване
1. Предложенията за младежки инициативи се подават чрез формуляр за кандидатстване.
2. Предложенията могат да бъдат подавани до 15 март 2022г. онлайн на ел. поща: info@ycd.bg.
3. Формулярът за кандидатстване се попълва на български език, точно и подробно се описва как ще бъдат изпълнени целите на инициативата и какъв ще бъде резултатът от нея.
4. Срок за изпълнение на инициативите – декември 2022 г.
За повече информация:
Албена Богданова, младежки работник: 0878405586
Младежки център – Добрич
YouthCenterDobrich
info@ycd.bg