Семинар „Миграцията на птиците и възобновяемите енергийни източници“

13.03.2023

С голям интерес, малките любители на географията, разбраха защо и къде мигрират птиците. Лекторът Михаил Илиев, орнитолог към Българското дружество за защита на птиците, разказа за един от главните маршрути от Европа към Африка, минаващ през територията на България- Виа Понтика. За защитените зони и възобновяемите енергийни източници, включително произвеждащи енергия от вятъра и какво влияние оказват върху птиците. Целта е децата и младите хора да бъдат запознати с проблемите за опазване на биологичното разнообразие и щетите, които нанася човекът със своята дейност, да осъзнаят необходимостта от информирани действия за запазване на природата.🦅🦉🦆🐦
Семинарът се организира в партньорство между Младежкия център и Европа Директно Добрич, в него участваха петокласници от СУ “П. Р. Славейков”.🐦