Фестивал „Да общуваме реално, а не виртуално“ - гр. Тервел

27.06.2022

С пътуващият фестивал на настолните игри въвлякохме младежите от СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел в интересно предизвикателство. Представихме атрактивни игри, развиващи логическото мислене и концентрацията, както и игри които ни помагат да опознаем още по-добре приятелите си и техните качества. Посредством тази дейност бързо скъсихме дистанцията по между си и приятелската атмосфера прерасна в пространство за споделяне и съпреживяване на актуални за младите хора въпроси.
Използвайки различни ролеви игри, забавлявайки се, пресъздадохме взаимоотношенията между двата пола и как общуват младежите в училище. Припомнихме си силата на позитивното общуване и се замислихме доколко сме толерантни. С характерни за различните народи танци проведохме пълноценен междукултурен диалог.
✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.