Неформални обучения на тема „Общуване без агресия“

08.11.2022

Общуването е най-често срещаната форма на взаимодействие между хората. В процеса на общуването всеки човек опознава сам себе си, разкрива своите силни и слаби страни. А как другите реагират на това?🙄 За агресията като начин на общуване си говорихме в няколко поредни срещи с младежите от ЧПГ „Райко Цончев“. 💯 ✔️
Чрез методите на неформалното образование и различни ролеви модели заедно заключихме, че общуването не е просто обмен на информация. Трябва да бъдем добри и толерантни, за да очакваме същото в замяна. ❣️
✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.