Неформално обучение на тема „Приятелството днес“

23.04.2021

Какво е приятелството, как го разпознаваме и лесно ли се доверяваме на хората? 
По тази тема си поговорихме с младите хора от Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“, гр. Добрич, партньор на младежкия център по проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“. Те споделиха лични истории и преживявания със своите приятели. Чрез методите на неформалното образование и интересни игри достигнахме до извода, че приятелството е безценен дар, който трябва да съхраним, внимавайки на кого се доверяваме и кого наричаме истински приятел. 
 Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.