Работна среща с Община Копавогур, Исландия

21.05.2021

Младежки център – Добрич, съвместно с партньора си по проекта от страна-донор Община Копавогур, Исландия ще реализира 2 международни обмена. Целта на дейността е укрепване на двустранните отношения, както и споделяне на опит и добри практики при работа с младежи.
По време на онлайн срещата, екипът на центъра представи прогреса на дейностите по проекта и какво предстои да бъде изпълнено. С представителите на Община Копавогур се обсъдиха бъдещи възможности за регулярни онлайн срещи между младежки работници и младежи от двете общини.
Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.